Súhlas so spracovaním osobných údajov

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Jiří Klír, IČO: 76560091 Česká republika (ďalej len: „správca”).

Kontaktné údaje správce:
email: info@taxiporuce.cz

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky služieb.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

 • výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri registrácii sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky služieb (meno, adresa, kontaktné údaje, číslo taxametra, číslo taxikářské koncesie, ŠPZ, typ a farba vozidla) alebo prevádzku webovej či mobilnej aplikácie (lokalizačné dáta), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 2 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • používajúce webovú a mobilnú aplikáciu - tí majú obmedzený prístup k vašim osobným údajom a niektoré údaje sú zobrazené ako anonymizované (meno a ŠPZ)
 • podieľajúce sa na dodanie služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce účtovníctva pre správcu na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovanie webové a mobilné aplikácie,
 • zaisťujúce marketingové služby, rozosielanie newsletterov.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v týchto podmienkach.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Záverečné ustanovenia

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / as podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Každý prevádzkovateľ taxislužby je zo zákona povinný nahlásiť každú uskutočnenú zmenu ako príslušným úradom, tak poskytovateľom serverových služieb, kde ponúka svoje služby. Úpravy a aktualizácia dát prebiehajú prostredníctvom Vášho dealera a nie je možné ich editovať svojpomocne online.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2020.